210 68 10 300   24ώρες/7ημέρες Πληρωμη Online

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι πνευματική ιδιοκτησία της Omnigen A.E. Ως περιεχόμενο χαρακτηρίζονται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τα κείμενα που περιλαμβάνονται, η δομή και ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, οι φωτογραφίες, επισυναπτόμενα αρχεία, όλα τα λογότυπα και σήματα, το οπτικοακουστικό υλικό, όλες οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας ή ακόμα και την ίδια την εταιρία κλπ.

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας αυτής υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση και ανάγνωση της ιστοσελίδας αποδέχεστε χωρίς κανένα περιορισμό ή όρο αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και αναγνωρίζετε ότι υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας σας με την Omnigen Α.Ε.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας

 1. Έχετε την άδεια να “φορτώσετε”, να διαβάσετε και να εκτυπώσετε πληροφορίες (στο εξής ‘οι Πληροφορίες’) αποκλειστικά για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση.
 2. Έχετε την υποχρέωση να διατηρείτε και να αναπαράγετε κάθε επισήμανση σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλου είδους κυριότητα, η οποία περιλαμβάνεται σε όσες Πληροφορίες φορτώνετε. Δεν έχετε όμως το δικαίωμα, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, ξαναχρησιμοποιήσετε, αναμεταδώσετε ή κάνετε χρήση των περιεχομένων της ιστοσελίδας για δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, περιλαμβανομένων των κειμένων, εικόνων, οπτικοακουστικού υλικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Omnigen Α.Ε. Θα πρέπει να πάντα να έχετε υπόψη σας πως όλα όσα βλέπετε και διαβάζετε στην εν λόγω ιστοσελίδα προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις ή αναγράφεται στο κείμενο της Ιστοσελίδας, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια από την Omnigen Α.Ε. Η Omnigen Α.Ε. δεν δηλώνει ή εγγυάται ότι η χρήση από εσάς υλικού που εκτίθεται προς χρήση στην Ιστοσελίδα δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων που δεν ελέγχονται ή συνδέονται με την Omnigen Α.Ε.
 3. Με εξαίρεση την προαναφερθείσα περιορισμένη σε έκταση άδεια, δεν σας χορηγείται ή παραχωρείται καμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία της Omnigen Α.Ε. ή άλλου τρίτου μέρους.
 4. Οι ιστοσελίδες της Omnigen Α.Ε. μπορεί να περιέχουν ή να κάνουν αναφορά σε κατατεθέντα σήματα, πατέντες, πληροφορίες, προϊόντα τεχνολογίας, μεθόδους παραγωγής και άλλων στοιχείων που ανήκουν στην Omnigen Α.Ε. ή σε τρίτο μέρος. Καμία άδεια ή δικαίωμα σχετικά με οποιοδήποτε κατατεθέν σήμα, πατέντα πληροφορία, προϊόν, μέθοδο παραγωγής και άλλα στοιχεία των οποίων δικαιούχος είναι η Omnigen Α.Ε. ή τρίτο μέρος δεν παραχωρούνται ή χορηγούνται σε εσάς.
 5. Παρά το γεγονός ότι η Omnigen Α.Ε. καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, στα πλαίσια του εφικτού, να περιλάβει ακριβείς και σύγχρονες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, η Omnigen Α.Ε. δεν εγγυάται σχετικά με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, το οποίο διατίθεται ‘ως έχει’. Η Omnigen Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση η οποία απορρέει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων αυτής ή συνδέεται με αυτά. Συγκεκριμένα, η Omnigen Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, συγχρονισμό και ευκολία σύλληψης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Μερικές εθνικές έννομες τάξεις δεν επιτρέπουν την εξαίρεση μη ρητών εγγυήσεων, συνεπώς και η ως άνω εξαίρεση μπορεί να μην εφαρμόζεται στην περίπτωση σας. Η Omnigen Α.Ε. δεν αναλαμβάνει επίσης καμία ευθύνη ή υποχρέωση σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη με ιούς που ίσως προσβάλλουν τον προσωπικό σας υπολογιστή ή άλλο μέρος της ιδιοκτησίας σας κατά την πρόσβαση, χρήση ή εξερεύνηση της Ιστοσελίδας ή κατά την “φόρτωση” οποιωνδήποτε υλικών, δεδομένων, κειμένων, εικόνων ή οπτικοακουστικών στοιχείων της Ιστοσελίδας. Η Omnigen Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να τερματίσει όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας ή κάποια από αυτές.
 6. Οποιαδήποτε κοινοποίηση υλικού που μεταβιβάζετε στην Ιστοσελίδα με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλον τρόπο, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή παρόμοιου υλικού, θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και μη προστατευόμενη από δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ο,τιδήποτε μεταβιβάσετε ή αποστείλετε καθίσταται ιδιοκτησία της Omnigen Α.Ε. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένης της αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μεταβίβασης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης, αποστολής και όχι μόνο. Επιπρόσθετα, η Omnigen Α.Ε. είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνική που ίσως περιλαμβάνεται σε κάποια κοινοποίησή σας προς την Ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό περιλαμβανομένων της ανάπτυξης, παραγωγής και διανομής ανάλογων δεδομένων.
 7. Οι Πληροφορίες μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Omnigen Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, διορθώσεις και/ή βελτιώσεις στις Πληροφορίες, στα προϊόντα και στα προγράμματα στα οποία αναφέρονται οι πληροφορίες, οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
 8. Οι Ιστοσελίδες Omnigen Α.Ε. περιέχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που διατίθενται πανελλαδικώς, οι οποίες μπορεί να μην είναι όλες διαθέσιμες σε κάθε περιοχή. Αναφορά σε υπηρεσία της Omnigen Α.Ε. δεν υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν ή η υπηρεσία είναι προς διάθεση στην περιοχή σας.
 9. Λόγω του γεγονότος ότι η Omnigen Α.Ε. δεν διατηρεί τον έλεγχο των συνδεδεμένων σε αυτή Ιστοσελίδων ούτε εγγυάται για αυτές καθώς και λόγω του γεγονότος ότι η Omnigen Α.Ε. δεν έχει επιθεωρήσει τις ηλεκτρονικές σελίδες που συνδέονται με την δική της, δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Η σύνδεσή σας με την Ιστοσελίδα, ηλεκτρονικές σελίδες εκτός Ιστοσελίδας και άλλων ιστοσελίδων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και χωρίς να υπόκειται σε άδεια εκ μέρους της Omnigen Α.Ε.
 10. Η Omnigen Α.Ε. μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να καταγράφει ή να επιθεωρεί συνδιαλέξεις, συζητήσεις, αποστολές, μεταβιβάσεις, ενημερωτικά δελτία και παρεμφερές υλικό στην Ιστιοσελίδα, δεν φέρει όμως υποχρέωση να ενεργεί τοιουτοτρόπως και δεν φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, συκοφαντία, διαβολή, παράλειψη, ψευδολογία, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια που περιέχεται στο περιεχόμενο των προαναφερθέντων. Απαγορεύεται να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, σκανδαλοθηρικό, χυδαίο, πορνογραφικό βλάσφημο ή άλλο υλικό, το οποίο θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που μπορούν να θεωρηθούν ποινικά κολάσιμες πράξεις, αδικοπραξίες ή εν γένει να συνιστούν παραβάσεις οποιουδήποτε άλλου νόμου. Η Omnigen Α.Ε. θα συμμορφωθεί πλήρως με τις αστυνομικές αρχές ή τις δικαστικές εντολές που την υποχρεώνουν να αποκαλύψει την ταυτότητα όποιου αποστέλλει τέτοιου είδους υλικό ή περιεχόμενο.
 11. Η Omnigen Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους αναφερόμενους στο παρόν Όρους και Προϋποθέσεις, ενημερώνοντας το παρόν. Αναθεωρήσεις τέτοιου είδους είναι δεσμευτικές για σας, γι’αυτό είναι απαραίτητο να επισκέφθεστε τακτικά αυτή τη σελίδα και να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν.
 12. Σύνδεση με την Ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο στην Αρχική Σελίδα (homepage). Σύνδεση σε άλλη σελίδα επιτρέπεται μόνο με γραπτή προηγούμενη άδεια από την Omnigen Α.Ε.


Τρόποι Πληρωμής

Κατάθεση μέσω τραπέζης
Για την εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να κάνετε κατάθεση χρημάτων μέσω τράπεζας στους παρακάτω λογαριασμούς :

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: GR 1894 7021 236
IBAN: GR 89 0110 189 00000 1894 7021 236
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: OMNIGEN Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Α.Ε

ALPHABANK
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: GR 36000 232 000 2699
IBAN: GR 95 0140 3600 36000 232 000 2699
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: OMNIGEN Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Α.Ε

Με την κατάθεση του ποσού, παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας στο 210-6810300 για να επιβεβαιώσετε την πληρωμή.

Μετρητοίς
Μπορείτε να πληρώσετε μετρητοίς στα γραφεία της εταιρίας μας Κηφισίας 1 στο Μαρούσι,
1ος όροφος ή στον συνεργάτη μας κατόπιν συνεννόησης.

Πιστωτική Κάρτα
Μπορείτε να πληρώσετε το συνολικό ποσό με πιστωτική κάρτα στα γραφεία της εταιρείας μας μέχρι 10 άτοκες δόσεις. Στο πρόγραμμα άτοκων δόσεων συμμετέχουν οι κάρτες που φαίνονται εδώ.

Online πληρωμή
Μπορείτε να πληρώσετε το συνολικό ποσό με πιστωτική κάρτα online μέχρι 10 άτοκες δόσεις. Στο πρόγραμμα άτοκων δόσεων συμμετέχουν οι κάρτες που φαίνονται εδώ.

Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ

Πολιτική ακύρωσης

Το ποσό της προκαταβολής όπως αυτό αναγράφεται στο συμβόλαιο μεταξυ της OMNIGEN A.E και του γονέα(-ων) ή κηδεμόνα(-ων) καλύπτει τη διαδικασία και το κόστος συλλογής του ομφαλοπλακουντιακού αίματος ή και λώρου, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας συλλογής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.
Το υπόλοιπο ποσό, όπως αυτό αναγράφεται στο συμβόλαιο, καλύπτει τις κυτταρολογικές μετρήσεις και αναλύσεις στο συλλεχθέν ομφαλοπλακουντιακό αίμα ή και του λώρου, την απομόνωση και την εικοσαετή φύλαξη των βλαστοκυττάρων που απομονώθηκαν. Η αποπληρωμή του ποσού θα πρέπει να γίνει τριάντα (30) ημέρες μετά τον τοκετό, εφόσον η φύλαξη των κυττάρων είναι επιτυχής.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει περιορισμένος αριθμός βλαστικών κυττάρων στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα και στον ομφάλιο λώρο ή τα κύτταρα είναι ακατάλληλα για φύλαξη λόγω μόλυνσης, τότε η Omnigen υποχρεούται να ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες σε εύλογο χρόνο. Εάν οι γονείς/κηδεμόνες δώσουν γραπτή εντολή να μην πραγματοποιηθεί η συλλογή ή η φύλαξη των κυττάρων, τότε δεν έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν κανένα περαιτέρω χρηματικό ποσό, πέραν του ποσού της προκαταβολής όπως αυτό αναγράφεται στο συμβόλαιο μεταξυ της OMNIGEN A.E και του γονέα(-ων) ή κηδεμόνα(-ων) το οποίο καλύπτει τις υποχρεωτικές αρχικές μικροβιολογικές αναλύσεις που πρέπει να γίνουν στο δείγμα.

error: Content is protected !!
Share This